رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول فنی : خانم دکترقاضی

سوپروايزربخش : آقای حسینی

بخش رادیولوژی وسونوگرافی با دارا بودن دستگاههاي دیجیتال مدرن راديوگرافی، OPG وسونوگرافی باکارشناسان مجرب پذيراي مراجعين محترم می باشد. 

اهم فعاليت های بخش تصويربرداری درمانگاه حکیم :

انجام كليه راديوگرافی های معمولی و تخصصی 

رادیوگرافی فـک وصورت شامل OPG ،تک دندان و T.M.J

سونوگرافیهای ساده وداپلررنگی شامل سونوگرافی سینه،سونوسلامت وغربالگری جنین( OB – NT- ANOMALY)

سونوگرافی داپلرعروق و...

ساعت کار بخش رادیولوژی :

صبح هااز ساعت 8  الی 14 و عصرهااز ساعت 16 الی 22 

زمان جواب دهی گرافی های ساده 10 الی 15 دقيقه بعد از انجام گرافی

ساعت کار بخش سونوگرافی :

عصرروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه وچهارشنبه وروزپنج شنبه ساعت 14:30

زمان جوابدهي سونوگرافی 10 الی 15دقيقه بعد از انجام سونوگرافی

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان